Misja i cele programowe

Cele Towarzystwa obejmują:

  1. podejmowanie działań, rozwijanie i propagowanie inicjatyw i postaw sprzyjających rozwojowi skutecznej profilaktyki, diagnostyki i terapii w zakresie medycyny estetycznej i medycyny anty-aging, ze szczególnym uwzględnieniem propagowaniem tej wiedzy w środowisku lekarzy medycyny. Działania podejmowane w tym zakresie przez Stowarzyszenie będą obejmować przede wszystkim mieszkańców Polski i Niemiec, Miasta Śremu i Poznania, Powiatu Poznańskiego, Wielkopolski, terenu krajów niemieckojęzycznych, oraz innych krajów Europejskich,
  2. podejmowanie działań, rozwijanie i propagowanie inicjatyw i postaw sprzyjających rozwojowi skutecznej profilaktyki, diagnostyki i terapii innych schorzeń które mogą wpływać na przyśpieszenie starzenia się ludzkiego organizmu lub być przyczyną zmian estetyczne, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu chorób cywilizacyjnych,
  3. upowszechnianie w społeczeństwie i w środowiskach medycznych wiedzy medycznej, szczególnie w zakresie medycyny estetycznej, medycyny anty-aging, chirurgii plastycznej oraz profilaktyki i wiedzy na temat chorób, a także innych schorzeń, przy uwzględnieniu ich aspektów środowiskowych i cywilizacyjnych,
  4. przyczynianie się do rozwoju bazy diagnostycznej i terapeutycznej, w zakresie chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i medycyny anty-aging, oraz innych powiązanych dziedzin medycyny, rozwijanie i popieranie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój zasobów rzeczowych i ludzkich,
  5. wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania opisane w pkt a-d,
  6. inicjowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami międzynarodowymi,
  7. zacieśnianie współpracy pomiędzy ośrodkami w Polsce i Niemczech realizującymi podobne cele.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

  1. wszechstronne propagowanie skutecznych metod profilaktyki, diagnostyki i terapii w zakresie medycyny estetycznej, medycyny anty-aging, chirurgii plastycznej lub pokrewnych dziedzin medycyny,
  2. dążenie do poprawy bazy materiałowej, diagnostyki i terapii w środowisku medycznym, w tym szczególnie w zakresie medycyny estetycznej, medycyny anty-aging, chirurgii plastycznej lub pokrewnych dziedzin medycyny,
  3. inicjowanie i prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa, obejmujących medycynę estetyczną, medycynę anty-aging, chirurgię plastyczną lub pokrewne dziedziny medycyny,
  4. inicjowanie i prowadzenie działań profilaktycznych,
  5. inicjowanie i prowadzenie działań szkoleniowo – edukacyjnych w środowiskach medycznych w zakresie poruszanej problematyki,
  6. inicjowanie i prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej, w tym wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia;
  7. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
  8. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń, szczególnie w zakresie medycyny estetycznej, medycyny anty-aging, chirurgii plastycznej lub pokrewnych dziedzin medycyny,
  9. nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych z instytucjami ochrony zdrowia, organizacjami pozarządowymi,
  10. inicjowanie i prowadzenie działań szkoleniowo – edukacyjnych poprzez organizację konferencji, zjazdów, szkoleń, warsztatów i sympozjów,
  11. aktywny udział członków stowarzyszenia w zjazdach organizowanych w kraju i za granicą,
  12. prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód jest przeznaczony na cele statutowe,
  13. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  14. rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych lekarzy i innych członków towarzystwa,
  15. dbałość o właściwe warunki do wykonywania zawodu lekarz,
  16. kształtowanie postaw społecznych i etycznych członków,
  17. krzewienie i rozwijanie zasad deontologii lekarskiej i dbałość o ich przestrzeganie,
  18. rozwijanie kontaktów i współpracy z lekarzami innych krajów,
  19. działanie na rzecz integracji europejskiej lekarzy i lekarzy dentystów,
  20. promocja i organizacja wolontariatu,
  21. działalność wspomagająca szkolenia i czynności informacyjne w w/w zakresie wspierające organizacje pozarządowe,
  22. zbieranie informacji i utrzymywanie kontaktów z instytucjami i osobami prawnie zainteresowanymi tą problematyką,
  23. inne zadania należące do sfery zadań publicznych, mające na celu zaspokajanie potrzeb społecznych lekarzy.

Cele dodatkowe:

UNIFIKACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA LEKARZY W ZAKRESIE MEDYCYNY ESTETYCZNEJ:

 1. weryfikacja dotychczasowych uprawnień w zakresie medycyny estetycznej,
 2. unifikacja programów studiów podyplomowych,
 3. unifikacja programu szkolenia w zakresie medycyny estetycznej dotyczącym badania pacjenta, kwalifikacji do zabiegu, stosowania odpowiednich procedur medycznych w kwestiach formalnych i medycznych,
 4. przygotowanie prawne procedur medycznych wykonywanych przez lekarzy medycyny estetycznej,
 5. opracowanie wytycznych prawnych zgód, informacji przed- i po- zabiegowych dotyczących podstawowych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej,
 6. ujednolicenie wymagań dotyczących stopnia wyszkolenia osób prowadzących szkolenia,
 7. ujednolicenie zakresu szkoleń produktowych organizowanych przed podmioty nie będące jednostkami szkoleniowymi,
 8. określenie zasad bhp szkoleń z pacjentami.