Statut

STATUT STOWARZYSZENIA
Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Lekarzy Medycyny Estetycznej i Anty-Aging.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Polsko-Niemieckie Towarzystwo Lekarzy Medycyny Estetycznej i Anty-Aging zwane w dalszej części Statutu „Towarzystwem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, posiadającym osobowość prawną.

§ 2.

Siedzibą Towarzystwa i jego władz jest miasto Śrem.

§ 3.

Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2261) oraz niniejszego statutu.

§ 4.

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5.

Towarzystwo swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Śremu i województwa wielkopolskiego. Dla właściwego realizowania swych celów Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6.

Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.

§ 7.

Nazwa i symbole Towarzystwa podlegają ochronie prawnej.

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA
§ 8.

 1. Cele Towarzystwa obejmują:
  • Podejmowanie działań, rozwijanie i propagowanie inicjatyw i postaw sprzyjających rozwojowi skutecznej profilaktyki, diagnostyki i terapii w zakresie medycyny estetycznej i medycyny anty-aging, ze szczególnym uwzględnieniem propagowaniem tej wiedzy w środowisku lekarzy medycyny. Działania podejmowane w tym zakresie przez Stowarzyszenie będą obejmować przede wszystkim mieszkańców Polski i Niemiec, Miasta Śremu i Poznania, Powiatu Poznańskiego, Wielkopolski, terenu krajów niemieckojęzycznych, oraz innych krajów Europejskich.
  • Podejmowanie działań, rozwijanie i propagowanie inicjatyw i postaw sprzyjających rozwojowi skutecznej profilaktyki, diagnostyki i terapii innych schorzeń które mogą wpływać na przyśpieszenie starzenia się ludzkiego organizmu lub być przyczyną zmian estetyczne, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu chorób cywilizacyjnych,
  • upowszechnianie w społeczeństwie i w środowiskach medycznych wiedzy medycznej, szczególnie w zakresie medycyny estetycznej, medycyny anty-aging, chirurgii plastycznej oraz profilaktyki i wiedzy na temat chorób, a także innych schorzeń, przy uwzględnieniu ich aspektów środowiskowych i cywilizacyjnych
  • przyczynianie się do rozwoju bazy diagnostycznej i terapeutycznej, w zakresie chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i medycyny anty-aging, oraz innych powiązanych dziedzin medycyny, rozwijanie i popieranie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój zasobów rzeczowych i ludzkich,
  • wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania opisane w pkt a-d,
  • inicjowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami międzynarodowymi.
  • Zacieśnianie współpracy pomiędzy ośrodkami w Polsce i Niemczech realizującymi podobne cele.
 2. Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
  • wszechstronne propagowanie skutecznych metod profilaktyki, diagnostyki i terapii w zakresie medycyny estetycznej, medycyny anty-aging, chirurgii plastycznej lub pokrewnych dziedzin medycyny,
  • dążenie do poprawy bazy materiałowej, diagnostyki i terapii w środowisku medycznym, w tym szczególnie w zakresie medycyny estetycznej, medycyny antyaging, chirurgii plastycznej lub pokrewnych dziedzin medycyny,
  • inicjowanie i prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa, obejmujących medycynę estetyczną, medycynę anty-aging, chirurgię plastyczną lub pokrewne dziedziny medycyny,
  • inicjowanie i prowadzenie działań profilaktycznych,
  • inicjowanie i prowadzenie działań szkoleniowo – edukacyjnych w środowiskach medycznych w zakresie poruszanej problematyki,
  • inicjowanie i prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej, w tym wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia;
  • współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
  • współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń, szczególnie w zakresie medycyny estetycznej, medycyny anty-aging, chirurgii plastycznej lub pokrewnych dziedzin medycyny,
  • nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych z instytucjami ochrony zdrowia, organizacjami pozarządowymi,
  • inicjowanie i prowadzenie działań szkoleniowo – edukacyjnych poprzez organizację konferencji, zjazdów, szkoleń, warsztatów i sympozjów,
  • aktywny udział członków stowarzyszenia w zjazdach organizowanych w kraju i za granicą,
  • prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód jest przeznaczony na cele statutowe,
  • prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
  • 1/ ROZWIJANIE WIEDZY ORAZ PODNOSZENIE POZIOMU NAUKOWEGO I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH LEKARZY I INNYCH CZŁONKÓW TOWARZYSTWA, 2/ DBAŁOŚĆ O WŁAŚCIWE WARUNKI DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZ, 3/KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH I ETYCZNYCH CZŁONKÓW, 4/ KRZEWIENIE I ROZWIJANIE ZASAD DEONTOLOGII LEKARSKIEJ I DBAŁOŚĆ O ICH PRZESTRZEGANIE, 5/ ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY Z LEKARZAMI INNYCH KRAJÓW, 16/ DZIAŁANIE NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, 17/ PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU, 18/ DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA SZKOLENIA I CZYNNOŚCI INFORMACYJNE W W/W ZAKRESIE WSPIERAJĄCE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, 19/ ZBIERANIE INFORMACJI I UTRZYMYWANIE KONTAKTÓW Z INSTYTUCJAMI I OSOBAMI PRAWNIE ZAINTERESOWANYMI TĄ PROBLEMATYKĄ, 20/ INNE ZADANIA NALEŻĄCE DO SFERY ZADAŃ PUBLICZNYCH, MAJĄCE NA CELU ZASPOKAJANIE POTRZEB SPOŁECZNYCH LEKARZY.

§ 9.

Towarzystwo w celu realizacji swych statutowych celów może powołać sekcje tematyczne bądź inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczalnych.

§ 10.

Realizując powyższe cele Towarzystwo opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw lub zlecać określone zadania innym podmiotom. W razie powstania takiej potrzeby Towarzystwo zatrudnić może swego członka.

§ 11.

 1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
 • 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 • 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK
 • 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
 • 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
 • 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
 • 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
 • 72 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII
 • 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
 • 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
 • 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
 • 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
 • 86 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
 • 86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
 • 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 86 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA

Rozdział III
CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA
§ 12.

Członkowie Towarzystwo dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

§ 13.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełnoletni cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który złożył pisemną deklarację członkowską oraz:

 • wykazuje zainteresowanie działalnością Towarzystwa oraz zamierza włączyć się w realizację jego celów,
 • przyznano mu prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • przedstawi opinię (rekomendację) co najmniej jednego członka Towarzystwa i złoży deklarację członkowską.

§ 14.

Członkostwo w Towarzystwie nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Towarzystwa zwykłą większością głosów w drodze uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

§ 15.

 1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba prawna.
 2. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Towarzystwa poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 3. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Towarzystwa.
 4. Formę i rodzaj wspierania Towarzystwa członkowie wspierający ustalają z Zarządem Towarzystwa

§ 16.

 1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, która wniosły wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa lub w inny szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju Towarzystwa lub realizacji jego celów. Członkostwo honorowe zostaje przyznane uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu.
 2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Towarzystwa godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
 3. Walne zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 18 ust. 3.

§ 17.

 1. Członkowie Towarzystwa zobowiązani są:
  • Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Towarzystwa,
  • Dbać o jego dobre imię,
  • Popierać i czynnie realizować cele Towarzystwa,
  • Przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu oraz uchwał organów Towarzystwa,
  • Regularnie opłacać składki.
 2. Członek wspierający obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych na rzecz Towarzystwa świadczeń oraz przestrzegania regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
 3. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Towarzystwa.

§ 18.

 1. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo brać czynny udział w życiu Towarzystwa, w szczególności:
 • Przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, a także może:
 • uczestniczyć w walnych zebraniach członków Towarzystwa i brać udział w głosowaniu,
 • Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Towarzystwa,
 • Korzystać z lokali Towarzystwa,
 • Nosić odznaki Towarzystwa,
 • Korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Towarzystwa w swojej działalności,
 • Korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Towarzystwa stawia do dyspozycji członków,
 • Korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Towarzystwo.

2. Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w ust. 1 lit c – g, jak również może uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

§ 19.

 1. Skreślenie z listy członków Towarzystwa następuje przez:
  1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
  2. Skreślenie przez Zarząd w drodze uchwały:
   • z powodu nieprzestrzegania statutu oraz uchwał Towarzystwa,
   • z powodu nieusprawiedliwionego zaniechania udziału w pracach Towarzystwa,
   • z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres 3 miesięcy.
   • z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu
   • śmierć członka
 2. Uchwałę, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a. i b. Zarząd podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 5 członków Towarzystwa.

§ 20.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
WŁADZE TOWARZYSTWA
§ 21.

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 22.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa wynosi 6 lat do czasu wyboru nowych organów. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą wyboru nowych władz w związku z upływem okresu kadencji. Mandat członka Zarządu lub komisji rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu pisemnej rezygnacji lub odwołania przez Walne Zebranie Członków.

§ 23.

Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 24.

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd podejmując uchwałę co najmniej jeden raz na 12 miesięcy.
 3. Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków o charakterze sprawozdawczo – wyborczym – podejmując uchwałę nie rzadziej niż raz na sześć lat, najpóźniej na 30 dni przed upływem kadencji wybieralnych władz Stowarzyszenia.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd, podejmując uchwałę z własnej inicjatywy, na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1 /4 członków Komisji Rewizyjnej lub na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1 /2 Członków zwykłych Stowarzyszenia – w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin odbycia Walnego Zebrania Członków musi przypadać w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 5. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony najwcześniej o pół godziny później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 6. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz – z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszenie goście.
 7. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  • uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
  • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  • wybór i odwołanie Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • uchwalanie zmian statutu,
  • podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
  • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
  • ustalanie wysokości składek członkowskich
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.
 10. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
 11. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 12. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia Członków co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem Zebrania.
 13. Walne Zebranie Członków obraduje wg ustalonego przez siebie regulaminu, Przewodniczącym Zebrania Członków jest Prezes Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 25.

 1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd. Zarząd kieruje pracą Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz jeżeli zostaną wybrani dodatkowo z 1 lub 2 członków Zarządu.
 4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie.
 5. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. Podział funkcji między członków Zarządu oraz udzielanie innych imiennych pełnomocnictw członkom zarządu do występowania w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia dokonuje Zarząd na pierwszym posiedzeniu.
 6. Do kompetencji Zarządu należy:
  • podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  • zwoływanie Walnego Zebrania w drodze uchwały,
  • przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
  • składanie sprawozdań z działalności stowarzyszenia.
 7. Do prowadzenie określonych spraw Zarząd może ustanawiać pełnomocników.
 8. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.
 9. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby,
 10. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali zaproszeni na posiedzenie i co najmniej połowa jest obecnych na posiedzeniu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
 11. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz składania oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

Komisja Rewizyjna

§ 26.

 1. Komisja rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz 2 do 4 członków. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
  • składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu,
  • występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania,
  • dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  • zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem.
 5. Zasady działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin ustalony przez tą komisję. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy Członkowie Komisji zostali zaproszeni na posiedzenie i co najmniej dwóch jest obecnych, w tym Przewodniczący Komisji.

§ 27.

W razie zmniejszania się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 20 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji w drodze uchwały dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§ 28.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, świadczeń pieniężnych członków wspierających, środków otrzymanych od sponsorów, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Składki członkowskie winny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Wysokość składki członkowskiej określa Walne Zebranie Członków. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Walne Zebranie Członków, w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza wyłącznie wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia oczywistym jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 29.

 1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
  • członków Stowarzyszenia lub jego organów,
  • pracowników Stowarzyszenia,
  • małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
  • osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a. – d., na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt a. – d. na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt a. i b. oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt c. i d.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 30.

Inicjatorem zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia może być Zarząd lub co najmniej 1/3 Członków zwyczajnych.

§ 31.

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

Rozdział VII
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 32.

Niniejszy statut został uchwalony w dniu 16.09.2022 r. w Śremie i wchodzi w życie z dniem wpisu Stowarzyszenia do rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego.